Sorggrupper.no

Om Sorggrupper.no

Det er en godt innarbeidet tradisjon for deltakelse i sorggrupper i Norge, og svært mange organisasjoner og etater driver sorggrupper i Norge i dag, både etter uventede og forventede dødsfall.

Det er likevel et problem at informasjon om de ulike tilbudene ikke er samlet og oversiktelig. Dette kan oppleves frustrerende både for organisasjoner som driver sorggrupper, og særlig for etterlatte som gjerne ikke er i en slik tilstand at de har overskudd til å aktivt måtte lete opp informasjon gjennom mange ulike kanaler.

Utviklingen av Sorggrupper.no har kommet som et resultat av at vi har sett behovet både for at etterlatte lett skal kunne finne frem til hvilke typer grupper som finnes i deres nærmiljø, og for at de som driver sorggrupper skal lett kunne nå frem til etterlatte som kan ha nytte av å gå i deres grupper.

Å samle denne informasjonen i en felles nasjonal søkeportal, vil kunne medvirke til en bedre fordeling av dette hjelpetilbudet, i tillegg til å gi en mer systematisk oversikt over hva som finnes av tilbud. Portalen vil inneholde oversikt over tilbud både til barn, unge og voksne, og vil være landsdekkende med oversikt over hva som finnes av tilbud i hver eneste kommune.

Helsedirektoratet ser at en slik nettportal vil kunne være med på å fylle et udekket behov hos sørgende i Norge og gir derfor sin faglige støtte til at Sorgsenteret oppretter portalen.

Klikk her for tips om hvordan siden kan brukes

Vi er nå også på Facebook.